ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพม.สฎชพ

จำนวนนักเรียน
3,143 คน
จำนวนครู บุคลากร
3,476 คน
เยี่ยมบ้านแล้ว
98.76
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้งานระบบล่าสุด

นางสาวปรียานันท์   ปานเมือง : ครูที่ปรึกษา-ท่าฉางวิทยาคาร
2 ต.ค. 66 10:34:15 น.

นางนฤมล จันทร์ส่ง : ครูที่ปรึกษา-เคียนซาพิทยาคม
2 ต.ค. 66 10:29:31 น.

นายสุธน  ภักดี : แอดมินโรงเรียน-สุราษฎร์พิทยา
2 ต.ค. 66 10:16:18 น.

นางสาววิรังรอง ทองเทพ : ครูที่ปรึกษา-สอาดเผดิมวิทยา
2 ต.ค. 66 10:15:13 น.

นางอภิสรา สุขทา : ครูกิจการนักเรียน-พุนพินพิทยาคม
2 ต.ค. 66 10:08:26 น.

นางอรอุมา   ผ่องศรี : ครูที่ปรึกษา-เมืองสุราษฎร์ธานี
2 ต.ค. 66 10:08:19 น.

นางอภิสรา สุขทา : แอดมินโรงเรียน-พุนพินพิทยาคม
2 ต.ค. 66 10:07:57 น.

นางวริศรา  ศักดา : แอดมินโรงเรียน-พุนพินพิทยาคม
2 ต.ค. 66 10:06:10 น.

นางวิยะดา  แก้ววิรัตน์ : ครูที่ปรึกษา-พุนพินพิทยาคม
2 ต.ค. 66 10:00:57 น.

นางสาวรุ่งนภา ขำเกิด : ครูที่ปรึกษา-ท่าชนะ
2 ต.ค. 66 10:00:20 น.

สถิติผู้ใช้งานระบบ

นายพงศธร ชาติแดง: ครูที่ปรึกษา-ทีปราษฎร์พิทยา
 959 ครั้ง

นายสมชาย คามิ: ครูกิจการนักเรียน-พุนพินพิทยาคม
 764 ครั้ง

นางสาวปัทวรรณ วัฒนไชย: ครูที่ปรึกษา-ศรียาภัย
 710 ครั้ง

นางสาวณัฐสุดา สุวรรณมา: ครูที่ปรึกษา-ศรียาภัย
 679 ครั้ง

นางสาวเสาวรัตน์ โทสิทธิ์: ครูที่ปรึกษา-บางสวรรค์วิทยาคม
 670 ครั้ง

นางชญาดา ทองดี: ครูที่ปรึกษา-ศรียาภัย
 645 ครั้ง

นางสุรีย์พร รินสกุล: ครูที่ปรึกษา-สวีวิทยา
 635 ครั้ง

นางรวีวรรณ ขวัญสมคิด: ครูที่ปรึกษา-ศรียาภัย
 633 ครั้ง

นางอุทุมภรณ์  ชโลธร: แอดมินโรงเรียน-สุราษฎร์ธานี
 586 ครั้ง

นายวิษณุ หนูเนื่อง: ครูที่ปรึกษา-สุราษฎร์ธานี ๒
 579 ครั้ง